หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
     

 
พร0023.5/ว2130 การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณเหลือจ่าย  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2132 แจ้งพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 3 2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2131 แจ้งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2125 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว256 รวบรวมเอกสารเพิ่มเติม โครงการธนาคารน้ำใต้ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/6739 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
แจ้ง มติประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1510