ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อ อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 11.45 น. โดย คุณ นันท์นภัส เสภารัตนานันท์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน